Общи условия за ползване на интернет сайта studio.fitnesinstruktor.com

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание.

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание.
Сайтът studio.fitnesinstruktor.com се поддържа от: “ФИТНЕС ВКЪЩИ” ЕООД, с ЕИК 203993395 с адрес на управление в Р. България, гр. София, ул. „Парчевич“ № 52, ет. 4, ап. 9 и управител Румяна Илиева, наричано по-долу за краткост „доставчик” на услугите на сайта.

Всяко лице, което посети сайта studio.fitnesinstruktor.com, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове, се нарича за краткост по-долу „потребител” на сайта.

ВАЖНО! Използвайки сайта на Доставчика (studio.fitnesinstruktor.com) Вие приемате без ограничения и безусловно тези Общи условия.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Информация съгласно Закона за електронната търговия:
1. Наименование: “ФИТНЕС ВКЪЩИ” ЕООД
2. Постоянен адрес: гр. София, ул. Парчевич №52, ет. 4, ап. 9
3. Данни за кореспонденция:
• Телефон: +359878983850
• E-mail: studio@fitnesinstruktor.com
• Вписване в търговски регистър: ЕИК: 203993395

Предмет
Сайтът studio.fitnesinstruktor.com съдържа информация, видео и други материали, свързани със здравословния начин на живот и поддържането на добро физическо състояние.

Сайтът studio.fitnesinstruktor.com предлага срещу заплащане различни услуги/продукти, като видеа с физически тренировки за тялото, хранителни режими, съчетания от хранителни режими и тренировки и всички други насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа активност, наричани за краткост по–долу „платени материали”.

Условията за използване на платените материали на сайта са определени по-долу в раздел – Общи условия за използване на платените материали на сайта.

Използване на сайта
Информацията от studio.fitnesinstruktor.com може да бъде разглеждана на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и не-комерсиални/ нетърговски цели от потребителите на сайта.
Информацията от studio.fitnesinstruktor.com не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от доставчика без неговото изрично съгласие.

Не се позволява използването, разпространяването и/или модифицирането и изцяло или частично на снимков, видео и графичен материал, публикуван на studio.fitnesinstruktor.com. Всички снимки, видео и други материали на сайта са защитени от авторското право на техния създател и/или ползвател по силата на изричен договор. Подобни действия могат да бъдат третирани като нарушение на авторско право и преследвани съгласно Закона за авторското право и сродните му права (чл.94 и сл.ЗАвПСП).

Сайтът studio.fitnesinstruktor.com няма за цел да убеди потребителя да използва върху себе си или върху други лица информацията, която е получил на сайта. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на сайта.

Доставчикът информира Потребителя, че преди да пристъпи към каквото и да е физически упражнения или хранителен режим, следва да се консултира с лекар.

За удобство на потребителите, във studio.fitnesinstruktor.com са публикувани връзки към външни Web сайтове. Общите условия не се прилагат към тези сайтове, към които studio.fitnesinstruktor.com.com може да препраща чрез линк или по друг начин. Порaди това Ви съветваме, когато използвате други Web сайтове, да се запознаете с техните общи условия. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието им, за верността на информацията и правилното им функциониране.
Доставчикът информира Потребителя, че сайтът studio.fitnesinstruktor.com е предназначен единствено за публикуване на информация и материали за здравословен начин на живот, не и за извършване на консултации, свързани с проблеми на Потребителя по отношение на храненето, теглото му и други от личен характер.

Интелектуална собственост
На сайта потребители могат да публикуват коментари, бележки, предложения, идеи или коментари по отношение на съдържанието и структурата на сайта; могат да се обръщат с въпроси, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо и/или да засяга неприкосновеността на личния живот, правото на интелектуална собственост на studio.fitnesinstruktor.com и/или на трети страни; да не съдържа вируси; клиентът да не извършва политически/изборни кампании, СПАМ, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на фалшив e-mail адрес или чужда самоличност. studio.fitnesinstruktor.com си запазва правото да премахва и/или редактира подобна информация. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

Настоящите Общи условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост върху или по отношение на Уебсайта или каквито и да е права на интелектуална собственост, притежавани от Доставчика.

Отговорност
Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от Потребителите. Доставчикът може по свое усмотрение и по всяко време да премахне всеки материал, изпратен от Потребителя.
Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на Потребителя до ползването на уебсайта и/или платените материали.
Физическите упражнения и режимите за хранене, изготвени по индивидуални програми по заявка на клиенти са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. Безплатните материали са изготвени на база нормално предвидимо добро общо здравословно състояние на потребителя. В случай, че предоставената информация е непълна, неясна или невярна, както и в случай, че не сте се консултирали с лекар, доставчикът не носи отговорност за вреди, претърпени от Потребителя или трети лица при спазване на физическите упражнения или менюта на хранене, предоставени в платената и безплатната версии на сайта.

Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и предоставяните услуги от други интернет сайтове, до които има препратки от неговия сайт.

Доставчикът информира потребителя за готовността си да му съдейства при всеки проблем, свързан с използването на сайта studio.fitnesinstruktor.com, за което е необходимо да се свърже с него на електронната му поща: studio@fitnesinstruktor.com.

Други условия
Доставчикът има право по всяко време да променя, допълва и/или премахва публикации на сайта, както и да изменя настоящите общи условия без да информира изрично потребителя. Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта studio.fitnesinstruktor.com, да се информира за действащите Общи условия за ползване.

Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

Изцяло приложимо е българското законодателство за всички неуредени въпроси и/или възникнали спорове.
ВИЕ заявявате, че сте запознат с настоящите Общи условия и кликване/натискане на която и да електронната връзка (линк) от заглавната начална страница, с изключение на тази с настоящите общи условия на сайта, представлява електронно волеизявление, че:

1. Желаете да използвате услугите и ресурсите на сайта studio.fitnesinstruktor.com ;
2. Приемате настоящите общи условия на studio.fitnesinstruktor.com и се задължавате да ги спазвате до напускането на сайта.
3. Сте дееспособно лице и имате навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник – за получаването и достъп до платени материали.
4. Сте запознати и съгласни с условията за възстановяване на суми и това, че получавате индивидуално изготвени продукти в цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, и сте наясно, знаете, че по този начин ще загубите правото си на отказ от потребителя от договор, сключен от разстояние.
Общи условия за използване на платените материални на сайта studio.fitnesinstruktor.com.

Информация за услугата
Доставчикът предлага различни платени материали и/или услуги на сайта studio.fitnesinstruktor.com, като обявява на видно място тяхната цена. Допълнителна информация можете да откриете на сайта studio.fitnesinstruktor.com.
Доставчикът може да предостави като бонус /безплатно/, освен обявения платен материал и други материали към него, свързани с поддържането на добро физическо състояние на тялото по своя преценка.

Предлаганите от доставчика индивидуални хранителни режими са под формата на електронни книги в PDF формат. Под електронна книга се разбира, текстов и/или снимков материал в pdf формат, изготвен от обявен автор по определена тема.

На потребителя се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на сайта studio.fitnesinstruktor.com електронна книга и нейната цена.

Потребителят поръчва достъпа до платените материали на сайта studio.fitnesinstruktor.com чрез извършване на плащане на обявената им цена с банков превод, дебитна или кредитна карта, на каса на Easypay, платформата Epay, Paypal.
Доставчикът може да предлага срещу заплащане на такса от потребителя и план за определен срок платени тренировки и/или хранителни режими. Заплащането на обявената им цена гарантира на потребителя срочен достъп (за удобство под един месец се има предвид тридесет дневен период от време) до определения брой нови видеа с тренировки за тяло и/или електронни книги. Потребителят не се задължава и само по свое желание може да продължи да заплаща цена на плана за следващ период.

Имайте предвид настройките на платформата! 1 месец = 30 календарни дни. Когато се касае срочна услуга, с първото плащане потребителят заплаща сумата за целия период. Ако избере например 6 месечен план, заплаща наведнъж цялата сума за всички 6 месеца в началото на активиране на услугата и следващите 6 месеца ползва съответната услуга. Ако потребителят желае да удължи плана си за още 6 месеца, отново заплаща наведнъж цялата сума и достъпът се удължава със 6 месеца. Потребителят има право да се откаже от платената услуга (тренировъчни програми, достъп до онлайн фитнес студио “Прекрасна” в срок от 14 дни след закупуването). Потребителят трябва да се свърже с Доставчика на имейл адрес: studio@fitnesinstruktor.com.

7 дневният тестов план до онлайн фитнес студио “Прекрасна” е безплатен.

Условията, при които Потребителят получава платена програма, са описани на страницата на съответната програма.
Пълни условия за ползването на онлайн фитнес студио “Прекрасна” може да намерите тук.

Заплащане на платените материали на сайта
Обявените на сайта studio.fitnesinstruktor.com цени на платени материали са в лева или тяхната еврова равностойност и са крайни /върху тях не се начисляват допълнително данъци и такси от доставчика/. Доставчикът си запазва правото да променя всички цени на стоките и услугите, предлагани на сайта studio.fitnesinstruktor.com по свое усмотрение, по всяко време без да се задължава предварително да уведомява Потребителя.

Потребителят заплаща цената на стоката или услугата посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.

Заплащането на цената се извършва с банков превод, на каса на Easypay, платформата Epay, дебитна или кредитна карта на потребителя чрез система за електронни разплащания в Интернет – www.epay.bg , която гарантира и отговаря за сигурността на извършваните чрез нея разплащания, www.PayPal.com.

Доставчикът няма достъп до данните за банковата Ви карта.

Когато заплащането на цената на платени материали се извършва от сметка на потребителя, различна от еврова, неговата банка извършва превалутиране по обявените от нея към деня на покупката валутни курсове.

Системата за електронни разплащания не начислява данък/такса за потребителя.

Регистрация за платените материали на сайта
1. При плащане чрез paypal.com, дебитна, кредитна карта, платформата epay
Потребителят получава достъп до платените материали на сайта studio.fitnesinstruktor.com веднага след извършване на валидно заплащане на обявената им цена. За по-голяма сигурност доставчикът определя максимален срок за предоставянето на достъпа до платените материали на сайта – 72 часа от извършване на плащането на цената.
2. При плащане по банков път, на каса на Easypay

Потребителят получава достъп до платените материали на сайта studio.fitnesinstruktor.com веднага след получаване на информация за извършено валидно плащане (заверяване банковата сметка на доставчика) на обявената им цена. Доставчикът изпраща информация за достъпа до платените материали на предоставените от потребителя данни за контакт. За по-голяма сигурност доставчикът определя максимален срок за предоставянето на достъпа до платените материали на сайта – 72 часа от извършване на плащането на цената.

След извършването на плащане потребителят влиза на сайта studio.fitnesinstruktor.com с въвеждането на потребителско име и парола, които получава автоматично на имейла си и може да промени по всяко време. Потребителите се задължават да предоставят вярна и актуална информация при регистрацията. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на платен материал, независимо от коректното му заплащане. Ако Потребителят е изписал имейл адреса си грешно при закупуване на програма, няма как същата да му бъде активирана на реалния имейл.

Потребителят има право да прекрати регистрацията си на сайта studio.fitnesinstruktor.com по всяко време, след което ще бъдат заличени потребителските му данни от сайта и информацията за предоставените му платени материали.

3. При поръчка на индивидуални хранителни режими
Потребителят и доставчикът уговарят предварително срок за изпълнение на хранителния режим. Режимите се изготвят след попълване на индивидуален въпросник и след уточняване на изискванията и хранителните навици на потребителя, поради което сроковете за изготвяне на режимите се уговарят индивидуално. Срокът за изготвяне започва да тече от датата на тяхното заплащане и могат да бъдат променени от доставчика, след съгласуване с потребителя.

Характеристики на платените материали и услуги
Доставчикът предоставя видеа с тренировки от платените материали на сайта studio.fitnesinstruktor.com посредством платформата VIMEO. Потребителят не получава видео файлове. Той ги ползва онлайн за определения във всяка програма период на достъп.

Доставчикът предоставя електронните книги от платените материали на сайта studio.fitnesinstruktor.com във формат PDF, като те могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър на потребителя или на DVD само и единствено за негова лична употреба.

Потребителят следва да има инсталирана програма за преглед на PDF файлове, напр. Adobe acrobat reader, за да може да преглежда електронните книги на персонален компютър/електронно устройство.

Доставчикът информира, че видео материалите с физически упражнения не са изготвени от лекар или лице с медицинско образование и препоръчва на потребителя да се консултира с лекар преди да пристъпи към използването им.
Доставчикът информира, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване, както и бременност или кърмене е необходима консултация с лекар преди да се пристъпи към физически упражнения за тялото и/или режими в храненето .

PEГИCTPAЦИЯ и ЛИЧНИ ДАННИ
1. Какво трябва да направите, за да се регистрирате във studio.fitnesinstruktor.com :
Да попълните електронната регистрационна форма, като предоставите пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни. Клиентът декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
ВАЖНО! При създаването на регистрацията си Вие попълвате ЛИЧНИ ДАННИ.

2. Какви данни събираме:
Име
Телефон
Електронен адрес
Държава, от която се извършва покупката

3. Личните данни, които studio.fitnesinstruktor.com събира и обработва се използват за:
– идентифициране на клиента и обвързването на конкретния клиент с направените от него поръчки;
– за рекламни и маркетингови цели
– да ви изпращаме информационни съобщения

4. Как използваме събраната информация:
Изискваме тази информация, за да Ви регистрираме за да получавате информация за предлаганите от нас услуги и стоки, за отговор на Ваше запитване, за предоставяне на услуги, свързани с дейността ни, за закупуване на стоките, със статистически и маркетингови цели (в т.ч. директен маркетинг).

Ние няма да предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен при изискване от закона или от компетентните органи.
Уверяваме Ви, че екипът на “ФИТНЕС ВКЪЩИ” ЕООД полага необходимите грижи като добър търговец и използва напреднали технологии, за защитата на Вашите лични данни и предотвратяването на неоторизиран достъп до тях.
Вие можете да оттеглите съгласието си да обработваме личните ви данни по всяко време. Съответно, следва да имате предвид, че някои от функциите или услугите, които предлагаме, може да станат недостъпни за Вас, в случай че спрем да обработваме Ваши лични данни.

Можете да поискате личните данни, предоставени от вас да бъдат заличени.

Искането се извършва по следния начин: като изпратите съобщение на e-mail: studio@fitnesinstruktor.com.
5. Ние в качеството си на Дocтaвчиĸ ще пoтвъpдим извъpшeнaтa oт Вас като Клиент peгиcтpaция, чpeз изпpaщaнe нa пиcмo за потвърждение нa пocoчeния от вас при заявката за регистрация eлeĸтpoнeн aдpec. На същия електронен адрес ще изпратим потвърждение, в случай че получим искане личните ви данни да бъдат изтрити. По този начин гарантираме правото Ви да бъдете „забравен“.

6. В случай че при регистрацията си предоставите неверни данни studio.fitnesinstruktor.com има право да спре без предизвестие поддържането на регистрацията ви и достъпа до клиентския Ви профил.

7. studio.fitnesinstruktor.com не носи отговорност за неполучени поръчани стоки от нашата електронна платформа в резултат на неверни, или некоректно попълнени данни при заявката или при регистрацията.

8. Със създаването на Клиентски профил Вие извършвате своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.

9. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия вече можете да извършвате валидни заявки за покупки на предлаганите чрез studio.fitnesinstruktor.com стоки и/или услуги.

10. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика и влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата studio.fitnesinstruktor.com

11. При извършване на промени в Общите условия, ние ги публикуваме на видно място, или Ви уведомяваме в клиентския ви профил като посочваме текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия.

12. На посочените адреси за комуникация, като нашите клиенти могат да подават жалби, да правят изявления, във връзка с направените поръчки, както и да прави препоръки, с цел подобряване на обслужването. Жалбите се разглеждат своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.

Защита на личните данни
Всички лични данни на потребителя, необходими за извършване на плащане на платени материали на сайта studio.fitnesinstruktor.com се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с плащането на доставката лица при спазване на Закона за защита на личните данни.

С приемането на Общите условия се счита, че потребителят се е съгласил със събирането на личните му данни САМО във връзка с осъществяването на плащане на платени материали на сайта studio.fitnesinstruktor.com. За тези цели личните данни се събират, обработват и съхраняват директно от система за електронни разплащания в Интернет – www.PayPal.com или www.epay.bg Доставчикът НЕ събира, обработва и съхранява лични данни на потребителя.

Възстановяване на платена такса
В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на потребителя и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи достъп да платените материали на сайта studio.fitnesinstruktor.com след извършено валидно заплащане на таксата и/или цената, той следва незабавно да информира доставчика на следния имейл: studio@fitnesinstruktor.com .Ако проблемът е непреодолим в рамките на 72 часа от извършеното плащане, доставчикът ще възстанови заплатената такса на потребителя в срок от 5 работни дни след изтичане на 72 часа.

Доставчикът не възстановява заплатена от потребителя такса и/или цена извън случаите по предходната точка.
Дocтaвчиĸът възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми, ĸaтo изпoлзвa cъщoтo плaтeжнo cpeдcтвo, изпoлзвaнo oт пoтpeбитeля пpи пъpвoнaчaлнaтa тpaнзaĸция, ocвeн aĸo пoтpeбитeлят e изpaзил изpичнoтo cи cъглacиe зa изпoлзвaнe нa дpyгo плaтeжнo cpeдcтвo и пpи ycлoвиe, чe тoвa нe e cвъpзaнo c paзxoди зa доставчика.

Ocoбeни клaузи, кoитo ce πpилaгaт cπpямo лицa, кoитo имaт кaчecтвoтo πoтpeбитeл πo cмиcълa нa зaкoнa зa зaщитa нa πoтpeбитeлитe

Нacтoящите правила ce пpилaгaт eдинcтвeнo cпpямo Потребитeли, зa ĸoитo cпopeд дaннитe, пocoчeни зa cĸлючвaнe нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa или пpи peгиcтpaциятa в studio.fitnesinstruktor.com, мoжe дa ce нaпpaви извoд, чe ca пoтpeбитeли пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и/или нa Диpeĸтивa 97/7/EO нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 20 мaй 1997 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa пoтpeбитeля пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe oт paзcтoяниe.

Дocтaвчиĸът в сайта studio.fitnesinstruktor.com нe пpeдлaгa, нe opгaнизиpa и нe ocъщecтвявa дocтaвĸи нa лeĸapcтвa, oтпycĸaни пo лeĸapcĸo пpeдпиcaниe ĸъм лицa, ĸoитo имaт ĸaчecтвoтo пoтpeбитeл.

Предлаганите от сайта studio.fitnesinstruktor.com „платени материали”, а именно различни услуги/продукти, като видео файлове с физически тренировки за тялото, хранителни режими, съчетания от хранителни режими и тренировки и всички други насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа активност, са стоки и/или услуги, за които законът не е предвидил възможност да бъде упражнено право на отказ и връщането им.

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите (чл.57 и сл.), пpaвoтo нa oтĸaз, от страна на потребителя, нe ce пpилaгaзa за дocтaвĸaта нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния; зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни звyĸoзaпиcи или видeoзaпиcи или зaпeчaтaн ĸoмпютъpeн coфтyep, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Допълнителни разпоредби.

Общите условия за използване на сайта studio.fitnesinstruktor.com са изцяло валидни и за използването на платени материали на сайта.
Всички права запазени! “ФИТНЕС ВКЪЩИ” ЕООД
Последна редакция на 30.03.2023
Haдзopни opгaни:
(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тeл.: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уeб caйт: www.cpdp.bg
(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp.Coфия, пл.”Cлaвeйĸoв” №4A, eт.3, 4 и 6,
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzp.bg
(3) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa
Coфия 1000, бyл. “Bитoшa” №18
Teлeфoн: (02) 935 61 13
Фaĸc: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg; zop@cpc.bg
Уeб caйт: www.cpc.bg